باکس – پروژه ارغوان
پروژه خرپا فضایی گوهر دهم

استرات – پروژه ماندانا

استرات در پایدارسازی

 

روش پایدارسازی:

استرات

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: