خرپا فضایی – منظریه
باکس – پروژه گلها

باکس – پروژه منظریه فاز یک

 

روش پایدارسازی:

باکسینگ

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: