خرپا فضایی – پروژه گلستان سوم
خرپا فضایی – پروژه مهرگان

خرپا فضایی – رز

روش پایدارسازی:

خرپافضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: