خرپای فلزی و خرپای فضایی – پروژه گلستان پنجم
خرپا فضایی – پروژه مسرور

خرپا فضایی – پروژه نرگس

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: