استرات – پروژه ماندانا
پروژه گوهر

پروژه خرپا فضایی گوهر دهم

 

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: