سطح جداره : 270 متر مربع

ارتفاع : 9 متر 

روش پایدارسازی : نیلینگ