خرپافضایی – پروژه فلکه پنجم
خرپا فضایی – پروژه نرگس

خرپای فلزی و خرپای فضایی – پروژه گلستان پنجم

 

روش پایدارسازی:

خرپا فلزی و خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: