روش های پایدارسازی
خرپا فضایی – رز
خرپا فلزی
خرپا فضایی – پروژه فرشته

خرپا فضایی – پروژه مهرگان

 

 

روش پایدارسازی:

خرپافضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: