پروژه خرپا فضایی گوهر دهم
نیلینگ – پروژه داوودی

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: