خرپا فلزی
خرپا فضایی – پروژه فرشته
خرپا فضایی – پروژه استخر

خرپا فضایی – پروژه منظریه فاز دوم

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: