خرپا های فلزی
خرپا فضایی – پروژه مهرگان
خرپا فضایی – پروژه منظریه فاز دوم

خرپا فضایی – پروژه فرشته

روش پایدارسازی:

 خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: