خرپا فضایی – پروژه مسرور
روش های پایدارسازی
خرپا فضایی – رز

خرپا فضایی – پروژه گلستان سوم

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: