خرپا فضایی – پروژه نرگس
خرپا فضایی – پروژه گلستان سوم

خرپا فضایی – پروژه مسرور

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: