خرپا فضایی
پروژه بعثت
پروژه گلها

سطح جداره : 740 متر مربع

ارتفاع : 12 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فضایی