پروژه گلستان پنجم
پروژه الهام

سطح جداره : 740 متر مربع

ارتفاع : 12 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فضایی