باکس – پروژه گلستان
پروژه استقلال

سطح جداره : 790 متر مربع

ارتفاع : 11 متر 

روش پایدارسازی : باکسینگ