پروژه منظریه
پروژه گلستان پنجم

سطح جداره : 210 متر مربع

ارتفاع : 4 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فضایی