سازه نگهبان
پروژه یاس
پروژه گلایل

سطح جداره : 360 متر مربع

ارتفاع : 9 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فضایی