اجزای نیلینگ
نیلینگ – پروژه داوودی
پروژه منظریه

سطح جداره : 120 متر مربع

ارتفاع : 4 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فلزی