باکس – پروژه استقلال
استرات – پروژه ماندانا

باکس – پروژه ارغوان

 

روش پایدارسازی:

باکسینگ

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: