باکس – پروژه صداقت
باکس – پروژه ارغوان

باکس – پروژه استقلال

 

روش پایدارسازی:

باکسینگ

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: