باکس – پروژه گلها
باکس – پروژه استقلال

باکس – پروژه صداقت

 

روش پایدارسازی:

باکسینگ

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: