باکس – پروژه منظریه فاز یک
باکس – پروژه صداقت

باکس – پروژه گلها

 

روش پایدارسازی:

باکسینگ

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: