خرپا فضایی – پروژه بوستان
خرپا فضایی – منظریه

خرپای چهاروجهی – پروژه ستاره

 

روش پایدارسازی:

خرپای چهاروجهی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: