خرپای چهاروجهی – پروژه ستاره
باکس – پروژه منظریه فاز یک

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: