سازه نگهبان از نوع خرپایی
خرپا فضایی – پروژه استخر
خرپای چهاروجهی – پروژه ستاره

خرپا فضایی – پروژه بوستان

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: