سطح جداره : 630 متر مربع

ارتفاع : 9.2 متر 

روش پایدارسازی : استرات