سطح جداره : 100 متر مربع

ارتفاع : 6 متر 

روش پایدارسازی : باکسینگ