سطح جداره : 715 متر مربع

ارتفاع : 11 متر 

روش پایدارسازی : خرپا فضایی