روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: