سطح جداره : 960 متر مربع

ارتفاع : 12 متر 

روش پایدارسازی : باکسینگ