اجرای خرپافلزی
انواع سازه نگهبان
استرات در پایدارسازی
خرپا فلزی

 

روش پایدارسازی:

خرپا فضایی

ارتفاع گود:

 

سطح جداره: