سطح جداره : 780 متر مربع

ارتفاع : 12 متر 

روش پایدارسازی : باکسینگ