سطح جداره : 600 متر مربع

ارتفاع : 9 متر 

روش پایدارسازی : باکسینگ